สุดยอดผลิตภัณฑ์ของดีของเด่นเมืองร้อยเอ็ด

Model Girl 1 พบกับข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้าจากกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการข้าว ผู้ผลิตสินค้า OTOP ของจังหวัดร้อยเอ็ด และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย