เลขที่ 588 ห้อง A ถนนกำแพงเพชร2 แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Tel. 0-2265-9999 FAX. 0-265-9669
ใบสมัครงาน
กรอกข้อมูลด้วยตัวท่านเอง
ชื่อ- นามสกุล ชื่อเล่น
Name in English เพศ ชาย หญิง
สมัครตำแหน่ง เงินเดือน บาท/ เดือน วัน
ประวัติส่วนตัว
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ หมู่ที่ ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ e-mail
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ หมู่ที่ ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ มือถือ
บ้านที่อาศัยเป็น อาศัยกับครอบครัว บ้านตัวเอง บ้านเช่า หอพัก
อื่นๆ ระบุ :
วัน เดือน ปีเกิด อายุ ปี ส่วนสูง ซม. น้ำหนัก กก.
สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา
บัตรประชาชนเลขที่ สถานที่ออกบัตร บัตรหมดอายุ
บัตรผู้เสียภาษีเลขที่ บัตรประกันสังคม
ภาวะทางการทหาร ได้รับการยกเว้น ปลดเป็นทหารกองหนุน ยังไม่ได้รับการเกณฑ์ทหาร จะเกณฑ์ในปี
รายละเอียดของงานที่ผ่านมา เรียงลำดับจากปัจจุบันก่อน
สถานที่ทำงาน ระยะเวลา
(จากปี/ถึงปี)
ตำแหน่งงาน ลักษณะงานและความ
รับผิดชอบโดยสังเขป
ค่าจ้าง
เงินเดือน
เหตุผลที่ออก
1.
2.
3.
4.
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา สาขาวิชา เริ่ม ถึง เกรดเฉลี่ย
มัธยมศึกษา
ปวช.
ปวท./ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี