Progress G 355-356

Model Girl 1

ร้านขายของฝาก เน้นที่ผลไม้แปรรูปต่างๆ สินค้าภายในร้านได้แก่ ผลไม้อบแห้ง ทุเรียนทอด กล้วยทอด มะขามคลุกน้ำตาล กล้วยอบเนย มันรังนก ปลาหวานแผ่น ข้าวเกรียบปลาหมึก เป็นต้น